image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THỊ TRẤN AN LÃO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2013
Lượt xem: 11

         Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở, quan tâm, bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nên đã khích lệ, động viên các hòa giải viên thực hiện hòa giải, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, hạn chế các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội. Góp phần tích cực ngăn ngừa những tranh chấp, khiếu kiện, vụ việc phức tạp, từ đó tiết kiệm được thời gian giải quyết các vụ việc, ngân sách của Nhà nước và tiền của nhân dân, góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, hàng năm Ủy ban nhân dân thực hiện công tác rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đội ngũ hòa giải viên được tạo điều kiện tham gia các hội nghị tập huấn về công tác hòa giải ở cơ sở do huyện và thành phố tổ chức, từ đó nâng cao nghiệp vụ và kiến thức hòa giải ở cơ sở.

         Kết quả những năm gần đây thị trấn An Lão không có đơn khiếu nại, tố cáo, không có đơn thư vượt cấp, các ý kiến kiến nghị, đề xuất được giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

         TG: P.T.L

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới