image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tổng kiểm kê tài nguyên nước Quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Lượt xem: 22

         Thực hiện Công văn số 2287/UBND-TNMT ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện An Lão về việc phối hợp, cung cấp thôn tin, số liệu phục vụ công tác Tổng kiểm kê tài nguyên nước Quốc gia giai đoạn đến năm 2025;

         Ngày 26/9/2023, Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, đã tổ chức rà soát, cung cấp thông tin, số liệu và xác nhận tổng hợp điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thị trấn An Lão, phục vụ Đề án Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025.

         Đề án trên được triển khai từ năm 2021 đến năm 2025 với mục tiêu chung là công bố được các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước (lần đầu) trên các lưu vực sông liên tỉnh và trên phạm vi cả nước trên cơ sở thông tin, số liệu kiểm kê được thực hiện chính xác, đồng bộ, đúng thời gian.

         Các số liệu kiểm kê về tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước là số liệu quan trọng phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, quy hoạch, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước; làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước, và lập, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới việc đảm bảo an ninh tài nguyên nước, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

TG: T.T.H

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới